IS ENERGIS

CHARAKTERISTIKA

Business Intelligence

Rychlé poskytnutí informace vhodnými prostředky koncovému uživateli
OLAP (OnLine Analytical Processing) Analytické zpracování v reálném čase
DSS (Decision Support System) Systém pro podporu rozhodování
MIS (Management Information System) Manažerský informační systém

IS ENERGIS pomůže:

 • Zajistit globální sběr dat

 • Provozovat celopodnikový dispečink

 • Efektivně řídit výrobu a distribuci energií

 • Objektivně rozúčtovat náklady za energie na nákladová střediska

 • Optimalizovat odběr elektrické energie

 • Zrychlit fakturační cyklus

 • Minimalizovat ztráty energií v distribuci

 • Optimalizovat spotřebu energií k objemu výroby

 • Optimalizovat plánování zdrojů

 • Účinně řídit distribuční sítě (pára, horká voda, elektřina, voda, plyn)

 • Maximalizovat vytížení strojů

 • Vyhovět podmínkám ochrany životního prostředí

FUNKCE

Monitoring

IS ENERGIS zobrazuje uložená data v grafickém rozhraní, a to jak aktuální naměřené hodnoty, tak archivní hodnoty v různých časových řezech od jedné minuty až po roční údaje. Přes grafické rozhraní lze vytvářet obrazovky na míru požadavkům uživatelů včetně interaktivního spouštění dalších vnitřních funkcí IS ENERGIS.

Odběrové diagramy

Funkce sleduje odběrové diagramy elektrické energie nebo plynu. Jsou k dispozici čtvrthodinové, hodinové a denní odběrové diagramy pro případ odběru, dodávky nebo kombinace obou předchozích. Funkce vyhodnocuje aktuální stav odběru, jeho prognózu ke konci intervalu a upozorňuje uživatele na možné překročení sjednaného odběru včetně doporučení na snížení spotřeby. IS ENERGIS automatizovaně reguluje spotřebu tak, aby nedošlo k překročení sjednaného odběru.

Výstrahy

Podle zadaných parametrů v datovém modelu systém vyhodnocuje úplnost dat, překročení limitních hodnot, chyby ve zpracování dat nebo poruchy jednotlivých částí systému. Tyto události jsou ukládány v datovém skladu a zpřístupněny k prohlížení. Na některé události systém vyžaduje interaktivní zásah uživatele. Události mohou být nasměrovány do e-mailu uživatele nebo na mobilní telefon.

Využití kapacit

IS ENERGIS sleduje využívání kapacit výrobních zařízení. Od čtvrthodinové úrovně uživatel sleduje, jestli je dané zařízení v provozu a důvody jeho odstávky a porovnává výrobní zařízení mezi sebou.

Distribuce

Pokrývá potřeby lokálního distributora elektrické energie. Zajišťuje sběr dat z elektroměrů, analýzu správnosti sebraných dat, jejich přípravu pro odeslání operátorovi trhu a komunikaci s operátorem trhu.

Fakturace

Pokrývá potřeby dodavatele energií v oblasti fakturace. Podporuje fakturaci všech druhů energií, vyhodnocuje odchylky od sjednaného odběru a překročení kapacity. Pro ocenění jednotlivých energií se využívají ceníky, které dovolují nastavit tarifní i vícesložkové ceny. Výstupy jsou obvykle propojeny s fakturačním modulem ekonomického informačního systému.

Energetická náročnost

Sleduje a vyhodnocuje energetickou náročnost na všech úrovních organizačního uspořádání podniku (zařízení, nákladové středisko, podnik atd.). S využitím regresní analýzy je možné nastavovat spotřební normy a hodnotit jejich plnění.

Trendy

IS ENERGIS archivuje data neomezeně dlouho podle HW možností centrálního serveru. Pro práci s těmito daty slouží funkce WebGraf.

Targeting

IS ENERGIS vkládá a upravuje plánované hodnoty od hodinové úrovně pro všechny uložené datové body. Pro sestavení plánu jsou využity buď vnitřní funkce IS ENERGIS nebo speciální SW moduly napojené do datového skladu pomocí webových služeb. Funkce Targeting srovnává skutečnost proti plánu, počítá prognózu vývoje skutečnosti a podle nastavených parametrů varuje uživatele o možném vybočení z normálního stavu. Výstupy této funkce jsou k dispozici v tabulkovém i grafickém zobrazení.

Výrobní bilance

Datový a funkční model nastavený v IS ENERGIS podporuje proces bilancování a hodnocení výroby. Uživatel může používat standardní výstupní sestavy členěné podle dané problematiky nebo podle organizačního členění od čtvrthodiny a výše. Sestavení informací do standardní výstupní sestavy a implicitní nastavení vzhledu může provádět uživatel systému nebo správce systému. V případě potřeby lze do systému zařadit jakékoli formuláře ve formátu HTML a zobrazovat v nich informace v libovolné časové úrovni. Sestavení takového formuláře vyžaduje pouze znalost HTML generátoru (např. MS FrontPage) a administrátorského nástroje IS ENERGIS. Do IS ENERGIS lze zařadit i stávající výstupní sestavy ve formátu MS Excel nebo MS Word.

Emise

IS ENERGIS hlídá dodržování emisních limitů, zpracovává a vyhodnocuje všechny emisní veličiny podle platné legislativy. IS ENERGIS podporuje obchodování s emisními povolenkami. Pro výstupní formuláře se využívá buď stávající aplikace, nebo se tyto formuláře nastaví v uživatelském rozhraní IS ENERGIS.

MOŽNOSTI PROVOZOVÁNÍ

Klasický model

Určeno pro větší podniky s cílem vlastnit aplikaci ENERGIS. Všechny technické prostředky, provozní prostředí i aplikační SW jsou fyzicky u zákazníka, který spravuje a udržuje aplikaci vlastními silami. Data mohou pocházet jak z vlastních, tak z externích datových zdrojů. Přístup k informacím je přes lokální LAN a intranet. Je možný vzdálený přístup přes Internet.

ASP model

Více nezávislých aplikací provozovaných v datovém centru. Určeno pro malé a střední podniky bez vlastních kapacit v oblasti údržby IT a s omezenými možnostmi investic, a větší podniky s cílem využít outsourcing správy aplikace ENERGIS. Technické prostředky, provozní prostředí i aplikační SW nutný pro sběr dat, jejich předzpracování a přenos do datového centra jsou fyzicky u zákazníka. Ostatní technické prostředky, provozní prostředí i aplikační SW jsou fyzicky v datovém centru. Data mohou pocházet jak z vlastních, tak z externích datových zdrojů. Přístup k informacím je přes Internet. Správa technických prostředků, provozního prostředí a aplikačního SW v datovém centru je centralizovaná. Jednotlivé aplikace jsou oddělené, vzájemně nezávislé a decentralizované s možností vzdálené správy přes Internet.

VLASTNOSTI

Při budování systému byl kladen důraz na výstavbu stabilního bezpečného jádra s možností variantního využívání a rozšiřování.

 • Otevřená architektura – nezávislost na datových zdrojích a provozním prostředí (SAIA, Landis&Gyr, Honeywell, Siemens, ABB, Sun, HP, IBM, Linux, Unix, MS Windows NT, Progress, Oracle, SQL Server, Wonderware, RTX, Procontrol P, ControlWEB...).

 • Vyspělý programový balík – více než patnáctiletý kontinuální vývoj SW a metodiky, implementace ověřena mnoha uživateli.

 • Bezpečnost dat – přístup k datům a funkcím chráněn uživatelskými přístupy.

 • Vícejazyčnost – česky, anglicky, německy, slovensky, polsky.

 • Fault tolerant – ochrana dat před ztrátou způsobenou selháním provozního prostředí.

 • Parametrizovatelnost systému – na uživatelské úrovni.

 • Rozšiřitelnost – neomezená s ohledem na organizační změny v podniku, datové zdroje, počet uživatelů.

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás

Farského 638/14, 326 00 Plzeň
IČ: 25222015, DIČ: CZ25222015


Copyright 2023 ADC Solution, s.r.o. | Prohlížením stránek vyjadřujete souhlas s pravidly ochrany osobních údajů.
Design a realizace FiftyFifty kreativní agentura s.r.o.